Asymilacja CO2

Usuwanie CO2 z kominów przemysłowych przy pomocy mikroalg

Skutki globalnego ocieplenia są już widoczne się na całym świecie, a będzie się ono pogłębiać wraz z dalszym wzrostem emisji CO2. Ocieplenie jest powodowane emisjami gazów cieplarnianych, z których ponad 70% stanowi dwutlenek węgla (CO2), około 20% metan i 10% tlenek azotu (NOx).

Poziom emisji CO2 w sektorach objętych systemem handlu będzie coraz mniejszy co wpłynie na ich wysoką cenę w perspektywie 2030 r. Analitycy szacują, że znacznie przekroczy poziom 120 – 140 EUR/t.

Obecna cena CO2 na rynku to około 85 EUR/t. (listopad 2023) Istotnym ustaleniem PE jest że wszystkie przychody z aukcji CO2 mają być z przeznaczeniem do krajowych budżetów na cele klimatyczne.

Biologiczne wiązanie CO2 jest jedynym procesem, który to zapewnia zarówno czystą energię, jak i redukcję atmosferycznego CO2 a przy wykorzystaniu alg wg technologii ITEO, otrzymujemy dodatkowo biomasę algową bogatą w białko, witaminy jak i Lipidy.

Fotosynteza jest praktyczną formą wychwytywania CO2. Algi odpowiadają za ponad 50% zachodzących procesów fotosyntezy na ziemi. Można to ująć w prosty sposób: Algi pożerają CO2 a wydychają tlen.

Dzięki ich fotosyntezie, CO2 może być wiązany z atmosfery, jak i ze spalin kominów przemysłowych, wydajność fotosyntezy glonów jest do 10 razy wyższa niż u roślin lądowych. Każdy kilogram mikroalg zużywa od 1,85 kg do 2,4 kg CO2. Zespół ITEO opracował technologię w której zwiększono asymilację CO2 do poziomu 6,1 kg. Najlepsze rezultaty pochłaniania CO2 ITEO otrzymało wykorzystując w badaniach własną algę BMX. Uprawa alg dla asymilacji CO2 wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych w postaci budowy specjalnej infrastruktury technicznej jak i uprawowej.

Koncepcja asymilacji CO2 w zakładach przemysłowych to połączenie kilku technologii gdzie wykorzystane zostaną już pracujące przemysłowe kotłownie gazowe lub węglowe, wymiennikownie ciepła, agregaty prądotwórcze i inne urządzenia współpracujące. Powiększone o stację uprawy alg -baseny uprawy, stację asymilacji CO2, stacje filtracji, technologia uprawy i zbioru alg, zbiornik retencyjny i inne uzbrojenie techniczne obiektu.

Spaliny z CO2 wyrzucane na zewnątrz do atmosfery przez kominy przemysłowe zostają wyłapane przez stację filtrów i skierowane do zbiornika z wodą destrukturyzowaną.

Znaną i opisaną technologią, analizowaną też w badaniach firmy ITEO opracowaną i wdrożoną na skalę przemysłową jest GIST – WATER STRUCTURE CONVENTER. Opracowanie tej technologii będzie miało wpływ na zawartość CO2 w medium uprawowym, przyrost masy algowej i bezpośrednio na poziom redukcji CO2 ze spalin.

Ile kosztuje usuwanie CO2 z atmosfery?

Niezależnie od tego, czy chodzi o drzewa, torfowiska czy oceany, natura pomaga ludziom w łagodzeniu szkód klimatycznych. Nawozy bazaltowe, nowe lasy na lądzie lub wodorosty mogą zwiększyć potencjał pochłaniania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze.

Ale to wszystko ma swoją cenę. Usuwanie węgla z powietrza przez lasy kosztuje od 6,60 do 23,60 euro za tonę CO2. Dzięki nawożeniu gleb bazaltem tonę CO2 można by usunąć z atmosfery za od 70 do 160 euro.

Rozwiązania techniczne, które filtrują CO2 bezpośrednio z powietrza są jeszcze droższe – według Międzynarodowej Agencji Energii, usunięcie tony CO2 kosztowałoby od 118 do 286 euro za ton.

W związku z tym w pierwszej kolejności taniej jest nie spalać węgla i unikać emisji poprzez izolację, zieloną energię i ochronę środowiska. – Ograniczenie emisji jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Dlatego uważamy, że zastosowanie technologii asymilacji CO2 w technologii ITEO z wykorzystaniem alg jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Usuniecie tony CO2 kosztowałoby od 4,95 do 9,85/ EUR tona.

Warto tutaj wspomnieć, że stosując dekarbonizację CO2 wg technologii ITEO Inwestor ma korzyść nie tylko z ograniczenia emisji CO2 do atmosfery ale też bardzo znaczący ekonomicznie produkt końcowy w postaci biomasy algowej którą sprzeda na rynku dla przemysłu rolno -spożywczego czy też medyczno -kosmetycznego.