Energia słoneczna

Oferujemy Państwu  kompleksowe usługi z zakresu projektowania, doradztwa, doboru komponentów technicznych  oraz realizację – budowę systemów fotowoltaicznych. Grupa ITEO  w swojej ofercie kierowanej  do dużych i małych inwestorów zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych zapewnia:

N

Ocenę możliwości zrealizowania budowy elektrowni słonecznych

N

Wykonanie projektów koncepcyjnych

N

Analiza powierzchni dachów lub terenów wolnych spełniających kryteria dla elektrowni słonecznych

N

Szczegółowe dokumenty ofertowe do każdego rodzaju projektu

N

Wykonanie bilansu  kosztów i zysków

N

Pozwolenia i uzgodnienia administracyjno – prawne

N

Przygotowanie wniosków  o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej

N

Kompleksowe wykonanie projektu  zgodnie z założeniami

N

Budowę elektrowni fotowoltaicznych obejmującą: dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,instalacją inwertorów,
dokumentacją podwykonawczą, podłączeniem do sieci energetycznej zgodnie z umową przyłączeniową oraz uruchomienie instalacji

N

Nadzór i kierowanie realizacją projektu

N

Fachowy i zgodny z terminem montaż i wykonanie konstrukcji

N

Przeprowadzenie odbioru technicznego

N

Usługi serwisowe i wsparcie techniczne

FARMY PV

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku energetycznym wzbogaciliśmy ofertę grupy ITEO o projekty z zakresu farm fotowoltaicznych na rynek polski. Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w naszym kraju nie jest przypadkowy, uwzględnia bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z korzystnymi warunkami nasłonecznienia w Polsce, porównywalnymi z warunkami panującymi w sąsiednich krajach Europy środkowowschodniej spowodowały, iż obecnie realizujemy szereg projektów dla uspołecznionego i prywatnego inwestora. W celu obniżenia kosztów inwestycji uwzględniamy już na etapie projektowania możliwość współpracy i zaangażowanie inwestora w realizacji farmy fotowoltaicznej (oczywiście jeżeli inwestor posiada takie możliwości) . Współpraca może odbywać się na różnych zasadach począwszy od wykonania prac organizacyjnych, ziemnych, budowlanych do wspólnego uruchomienia a także samodzielnej eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Budowa farmy solarnej PV wiąże się z koniecznością przejścia przez określone procedury amdministracyjne i zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków.

N

ITEO w roku 2018 i 2020 wykonało projekty budowlane z prawomocnym pozwoleniem na budowę instalacji PV o mocy 40 MW, 88 MW, 66 MW, 1 MW, 20 MW, 12 MW, oraz kilka projektów do 100 kW.

Ogniwa monokrystaliczne stosuje się zazwyczaj przy mocach do 150-200W jednego panelu fotowoltaicznego. Ogniwa polikrystaliczne są stosowane dla mocy powyżej 200W w jednym panelu fotowoltaicznym. Ogniwa z krzemu amorficznego są powszechnie używane w urządzeniach wymagających małej mocy zasilania (np. kalkulatory, zegarki, itp.). Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest to płytka półprzewodnikowa z krzemu krystalicznego lub polikrystalicznego, w której została uformowana bariera potencjału np. w postaci złącza p-n.

Grubość płytek zawiera się w granicach 200 – 400 mikrometrów. Na przednią i tylną stronę płytki naniesione są metaliczne połączenia, będące kontaktami i pozwalające płytce działać jako ogniwo fotowoltaiczne

Jak rozumieć dane techniczne panela

Moc maksymalna
Wartość ta podaje maksymalną moc osiągalną przez fotoogniwo. Taka moc jest dostępna w standardowych warunkach testu (STC – moc promieniowania słonecznego 1000W/m2; gęstość spektrum AM 1,5; temperatura ogniwa 25oC).

Tolerancja wydajności
Producent zastrzega sobie, że o tyle może różnić się faktyczna wartość mocy maksymalnej

Napięcie mocy maksymalnej
Jest to napięcie osiągalne w momencie, gdy panel będzie pracował z mocą maksymalną.

Natężenie prądu mocy maksymalnej
Jest to natężenie prądu osiągalne, gdy panel pracuje z mocą maksymalną.

Napięcie jałowe
Czyli napięcie osiągalne w sytuacji, kiedy moduł nie jest podłączony do żadnego obciążenia.

Prąd zwarciowy
Natężenie prądu płynącego przy zwarciu ogniwa (czyli w chwili maksymalnego obciążenia)

Sprawność panelu
Podstawowym parametrem fizycznym cechującym ogniwo słoneczne jest jego sprawność. Sprawnością ogniwa nazywamy stosunek uzyskiwanej z ogniwa energii elektrycznej do energii promieniowania słonecznego padającego na ogniwo. Jest to procent energii słonecznej, jaką panel jest w stanie przetworzyć na energię elektryczną. Zakładamy, że na powierzchnię modułu pada 100W energii ze słońca. Panel ma sprawność 12,8% czyli będzie w tym momencie produkował 12,8Wat. Sprawność całego modułu oczywiście jest niższa niż pojedynczego ogniwa. Wynika to z tego, że nie cała powierzchnia modułu przekształca energię słoneczną na elektryczną. Na sprawność całego modułu ma również wpływ sposób łączenia ogniw.

Sprawność pojedynczego ogniwa
Jest to sprawność, jaką ma pojedyncze ogniwo wchodzące w skład modułu.

Maksymalne napięcie systemu
Wartość ta oznacza maksymalne napięcie, z jakim mogą pracować połączone szeregowo panele.

Inwertery
Inwerter służy do przekształcania wygenerowanej w zespole ogniw elektryczności o napięciach stałych na napięcie zmienne,nadające się do wykorzystania na miejscu lub do eksportu do sieci. Jednym z najczęściej stosowanych Inwerterów jest Inwerter Typu KACO

ZALETY INSTALACJI PV

Spośród wielu zalet instalacji fotowoltaicznych wymienić należy te najistotniejsze:

N

nie jest potrzebne żadne paliwo zewnętrzne, a zatem wszelkie problemy związane z transportem i magazynowaniem paliwa są wyeliminowane

N

ich sprawność nie zmniejsza się wraz z upływem czasu

N

żywotność wynosi 20-30 lat

N

na skutek braku części ruchomych nie ulegają zużyciu, nie wymagają części zamiennych ani konserwacji

N

energia elektryczna wytworzona jest nawet w dni pochmurne poprzez wykorzystanie promieniowania rozproszonego

N

instalacja nie wymaga żadnej obsługi

N

w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają żadne szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko

N

brak kosztów eksploatacji